Ochrona środowiska

USTAWA O ZUŻYTYM SPRZĘCIE ELEKTRYCZNYM I ELEKTRONICZNYM

z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz.U. 2005 Nr 180 poz. 1495), nakłada obowiązek zbierania z rynku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego stanowiącego odpad.
Ustawa obejmie wszystkie produkty z następujących grup:

świetlówki kompaktowe zintegrowane
świetlówki kompaktowe niezintegrowane
lampy fluorescencyjne
lampy wyładowcze dużej intensywności.

KOSZT GOSPODAROWANIA ODPADAMI (KGO)

W cenę sprzedawanych w naszym sklepie produktów wliczony jest już Koszt Gospodarowania Odpadami.


INFORMACJA DLA KONSUMENTÓW

Zgodnie z w/w ustawą każdy użytkownik urządzeń elektrycznych i elektronicznych, (oznaczonych specjalnym symbolem przekreślonego kosza)

 

przeznaczonych dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania bezpłatnie zużytego sprzętu punktom zbierającym tego typu odpady. Urzędy gminy mają obowiązek udostępnić mieszkańcom informacje o punktach przyjmujących odpady elektryczne i elektroniczne. konsumenci indywidualni mogą oddać zużyty sprzęt przy zakupie nowego, pod warunkiem, że sprzęt będzie tego samego rodzaju i w ilości nie większej niż kupowany.

Poprzez segregację odpadów, w szczególności pochodzących ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz oddawanie ich do punktów przyjmujących taki sprzęt, przyczyniamy się do odzysku i ponownego użycia materiałów z których wykonany był sprzęt.

Nie wywiązanie się z obowiązku segregowania zużytego sprzętu i umieszczenie go wraz z innego rodzaju odpadami ustawowo jest zagrożone karą grzywny.

Aktualne przepisy związane ze zużytym sprzętem elektrycznym można znaleźć na stronach:

Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska: www.gios.gov.pl
Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl
PUNKTY ZBIERANIA NA TERENIE MIASTA BIAŁEGOSTOKU