Regulamin sklepu Schonbek.pl

POBIERZ REGULAMIN

Regulamin sklepu internetowego

obowiązujący od dnia 27 lipca 2022 roku

 

§ 1 Postanowienia ogólne
 
 1. Sklep internetowy dostępny na stronie internetowej pod adresem www.schonbek.pl jest prowadzony przez RADOSŁAW FISZER z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5422694921, numer Regon: 200000324.


  Dane kontaktowe:

  1)  adres pocztowy salonu firmowego:

        ECRYSTAL SALON OŚWIETLENIA
        ul. Hetmańska 44
        15-727 Białystok

  2)  adres poczty elektronicznej: [email protected]

  3) numer telefonu do Biura Obsługi Klienta: +48 85 688 17 75, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 oraz soboty od 9:00 do 13:00 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient).

   

 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie użyte są wymienione poniżej terminy należy przez nie rozumieć:

  1) FISZER - RADOSŁAW FISZER z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańskiej 44, 15-727 Białystok, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 5422694921, numer Regon: 200000324;

  2) Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez FISZER dostępny na stronie internetowej pod adresem www.schonbek.pl;

  3) Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, chyba że posiada ona pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu internetowego;

  4) Konsument – Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej z FISZER niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym;

  5) Czas realizacji zamówienia – liczba dni roboczych, w których FISZER skompletuje zamówienie złożone przez Klienta w Sklepie internetowym, powierzy zamówiony towar firmie kurierskiej w celu dostarczenia Klientowi na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu;

  6) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  7) Salon - sklep firmowy prowadzony przez FISZER znajdujący się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym oferowane są przez FISZER towary do bieżącej sprzedaży;

  8) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: rodzaj i ilość towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, sposób zapłaty, sposób dostarczenia towaru, miejsce wydania towaru oraz dane Klienta, stanowiące złożenie w FISZER przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego towarów będących przedmiotem zamówienia;

 3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego, w szczególności zasady zawierania za pośrednictwem Sklepu internetowego umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie FISZER oraz zasady postępowania reklamacyjnego.
 4. Wszystkie towary znajdujące się w asortymencie Sklepu internetowego są fabrycznie nowe.
 5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, FISZER podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. FISZER zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).

§ 2 Rejestracja i logowanie

 1. FISZER świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta Klienta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.schonbek.pl.
 2. Usługa Konta Klienta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
 3. Rejestracja Konta Klienta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
 4. Klient może przeglądać asortyment Sklepu internetowego lub składać zamówienia bez rejestrowania Konta Klienta. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym ma jednak możliwość: dodawania produktów „do ulubionych” śledzenia historii zamówień, śledzenia statusu złożonego zamówienia, otrzymywania specjalnych rabatów.
 5. Klient może zarejestrować Konto Klienta w Sklepie internetowym po naciśnięciu na stronie głównej Sklepu internetowego pod adresem www.schonbek.pl zakładki „Moje konto” lub pod adresem https://www.schonbek.pl/customer/account/ lub może zarejestrować Konto Klienta podczas składania zamówienia.  
 6. Zarejestrowanie Konta Klienta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła. W celu dokonania rejestracji Konta Klienta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta Klienta, realizacji i obsługi zamówień lub rezerwacji złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta Klienta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta Klienta.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto”. Następnie, na podany w formularzu rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail), zostanie przez FISZER wysłana wiadomość potwierdzająca zarejestrowanie Konta  Klienta.
 8. Po zarejestrowaniu Konta Klienta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.
 9. Klient może usunąć Konto Klienta w każdej chwili,  bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, przez przesłanie FISZER za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] albo w formie pisemnej na adres pocztowy FISZER wskazany w § 1 punkt 1.1) Regulaminu, żądania usunięcia Konta Klienta wraz ze wskazaniem adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.


§ 3 Składanie zamówień

 1. Klient może dokonać zakupu towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego przez złożenie zamówienia. Zamówienia mogą być składane dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu przez stronę internetową Sklepu internetowego www.schonbek.pl.
 2. Niezbędnym elementem procedury składania zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednie pole przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta niniejszego Regulaminu w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z możliwości nabycia towaru za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 3. Elementem procedury składania zamówienia jest również podanie przez Klienta jego danych osobowych wskazanych w formularzu zamówienia oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta, przez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia, zgody na przetwarzanie danych osobowych Klienta podanych podczas składania zamówienia w celu realizacji i obsługi zamówienia złożonego w Sklepie internetowym. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu złożenia zamówienia. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do złożenia zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia należy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu internetowego www.schonbek.pl skompletować zamówienie, podać adres dostarczenia towaru, sposób płatności, wypełnić formularz zamówienia, a następnie zatwierdzić i przesłać zamówienie przez naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę”. Naciśnięcie na przycisk „Zamawiam i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 5. Klient kompletuje zamówienie korzystając z „Koszyka”. Przez naciśnięcie na przycisk „Dodaj do koszyka” Klient dokonuje wyboru towaru znajdującego się w asortymencie Sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, zgodnie z jego opisem i ceną oraz wybiera opcje wykończenia, jeśli towar jest oferowany w różnych wariantach. Po naciśnięciu na przycisk „Przejdź do koszyka”, Klient wybiera kraj dostarczenia towaru. Następnie Klient wybiera formę wysyłki oraz formy płatności. W tym kroku Klient może także aktywować Kod Rabatowy jeżeli taki posiada. Po wybraniu opcji „Do kasy” Klient ma możliwość wypełnienia formularza zamówienia bez zakładania Konta Klienta.
 6. W formularzu zamówienia należy wskazać:

  1) adres poczty elektronicznej (adres e-mail) Klienta,

  1) imię i nazwisko oraz adres Klienta,

  2) numer telefonu,

  3) dane odbiorcy oraz adres, na który ma być dostarczony towar, jeśli zamówiony towar ma być dostarczony na inny adres niż adres Klienta.

 7. Klient, który zarejestrował Konto Klienta w Sklepie internetowym może złożyć zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta po zalogowaniu się do Sklepu internetowego.
 8. Towar zamówiony w Sklepie internetowym może zostać dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej do większości krajów Unii Europejskiej. Cennik dostaw towarów dostępny jest na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa” pod adresem www.schonbek.pl/dostawa-pm-13.html.
 9. Informacja o całkowitej wartości zamówienia, która obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia, jest każdorazowo podawana na stronie internetowej Sklepu internetowego www.schonbek.pl w trakcie składania zamówienia, w tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest zapłacić wraz z należnymi podatkami i kosztami dostarczenia towaru.
 10. W trakcie procedury składania zamówienia – aż do momentu naciśnięcia na przycisk „Zamawiam i płacę”, Klient ma możliwość modyfikowania zamówienia w szczególności w zakresie wyboru towaru, obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności, danych podanych w formularzu zamówienia.
 11. Złożenie zamówienia następuje po skompletowaniu zamówienia, wybraniu obszaru dostarczenia towaru, sposobu płatności oraz wypełnieniu formularza zamówienia. Złożenie zamówienia następuje przez naciśnięcie przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę”. Zamówienie złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 12. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza złożenie FISZER oferty zawarcia umowy sprzedaży towaru będącego przedmiotem zamówienia.
 13. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta, zostanie niezwłocznie wysłana przez FISZER wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. W systemie zamówienie jest ręcznie potwierdzane przez Pracownika Sklepu Internetowego. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości elektronicznej od FISZER z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a FISZER. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie treści zawartej umowy następuje przez przesłanie Klientowi wskazanej powyżej wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji wraz z załącznikami w formacie pdf w postaci niniejszego Regulaminu oraz wzoru formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Świadczenie przez FISZER usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientom składania zamówień na towary oferowane przez FISZER za pośrednictwem Sklepu internetowego jest nieodpłatne i ma charakter jednorazowy. Usługa ulega zakończeniu bezpośrednio po zrealizowaniu zamówienia przez FISZER.
 15. W przypadku niedostępności towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców FISZER lub z innych przyczyn i braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, FISZER zawiadomi o tym fakcie Klienta najpóźniej w terminie 30 (trzydziestu) dni licząc od daty zawarcia umowy i zwróci wpłacone pieniądze. Powiadomienie zostanie wysłane na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.
 16. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem w magazynie, u dostawców FISZER lub z innych przyczyn uniemożliwiających realizację zamówienia w czasie przewidzianym w tym zamówieniu (np. opóźnienie dostaw przez dostawców FISZER), Klient jest informowany o stanie zamówienia na adres poczty elektronicznej (adres e-mail), wskazany w formularzu zamówienia lub w Koncie Klienta, gdy Klient złożył zamówienie z wykorzystaniem Konta Klienta i podejmuje decyzję o sposobie jego realizacji. Klient ma następujące możliwości:

  częściowa realizacja - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zrealizowanie zamówienia dotyczącego wyłącznie dostępnych towarów, FISZER zostaje zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia na towary niedostępne,

  anulowanie całości zamówienia - wybór przez Klienta tej możliwości powoduje zwolnienie FISZER z obowiązku realizacji zamówienia.
  Anulowania wysyłki zamówienia można dokonać tylko do momentu przygotowania towarów dostępnych do wysyłki i ich wydania kurierowi.

 17. W przypadku gdy Klient dokonał już zapłaty za zamówiony towar z góry, FISZER zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę lub jej odpowiednią część, w razie gdy zamówienie zostanie zrealizowane w części. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 18. Przedstawione opisy, zdjęcia czy cena towarów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art. 66) i są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy sprzedaży.

§ 4 Ceny towarów

 1. Ceny towarów prezentowanych na stronach internetowych Sklepu internetowego wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Ceny towarów podane na stronach internetowych Sklepu internetowego nie zawierają kosztów dostarczenia towaru, które zostały wskazane w § 6 niniejszego Regulaminu. Koszty dostarczenia zamówionego towaru są każdorazowo podawane na stronie internetowej Sklepu internetowego w trakcie składania zamówienia, tym także bezpośrednio przed i w chwili zatwierdzenia i złożenia przez Klienta zamówienia i uwzględniane są w całkowitej wartości zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę towaru oraz koszty jego dostarczenia.
 3. Informacje o cenie towaru, cechach oraz istotnych właściwościach towaru dostępne są na stronie internetowej Sklepu internetowego i zamieszczone są przy prezentowanym towarze.
 4. Ceny promocyjne (oraz wyprzedażowe) na produkty obowiązują tylko i wyłącznie na ograniczoną ilość produktów i ważne są tylko do wyczerpania zapasów. Ilość produktów w promocji podana jest w karcie produktu. W przypadku braku ilości promocyjnych w karcie produktu, informację taką można uzyskać w Biurze Obsługi Klienta.


§ 5 Sposoby zapłaty ceny za zamówiony towar oraz opłat za dostarczenie zamówionego towaru

 1. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Klient przy składaniu zamówienia może wybrać następujący sposób płatności ceny oraz kosztów dostarczenia towaru:

  1) gotówką przy odbiorze zamówionego towaru – Klient dokonuje zapłaty odbierając towar dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej;

  2) przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) - płatność przelewem tradycyjnym lub płatność elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PAYNOW, PAYPAL.
  Możliwy jest także zakup oferowanych produktów na raty za pośrednictwem banku Credit Agricole.

 2. W przypadku złożenia zamówienia na produkty nietypowe lub wykonane wg indywidualnego projektu Klienta, sklep może prosić Klienta o wpłatę zaliczki na poczet zamówienia w wysokości ustalonej indywidualnie z Klientem.
 3. W przypadku, gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być  dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, do jednego z wybranych krajów Unii Europejskiej, Klient może dokonać zapłaty ceny oraz kosztów dostarczenia towaru przed odbiorem zamówionego towaru (płatność z góry) – płatnością elektroniczną kartą kredytową (Visa, MasterCard) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PAYNOW lub PAYPAL, a także przelewem tradycyjnym lub poprzez zakupu na raty z wykorzystaniem płatności za pośrednictwem banku Credit Agricole.
 4. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność z góry, powinien uiścić cenę oraz koszty dostarczenia towaru niezwłocznie po otrzymaniu od FISZER wiadomość elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Klient, który przy składaniu zamówienia wybrał płatność gotówką przy odbiorze zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki zawierającej zamówiony towar.
 6. Płatność kartą kredytową (Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro) lub przelewem internetowym bankowości elektronicznej następuje za pośrednictwem serwisu płatności internetowych PAYNOW lub serwisu PAYPAL.
 7. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.


§ 6 Realizacja zamówień, sposób i koszty dostarczenia zamówionego towaru

 1. Towary zamawiane za pośrednictwem Sklepu internetowego w sposób określony w § 3 niniejszego Regulaminu są dostarczane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz do większości kraj na świecie.
 2. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
 3. Jeśli towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego ma być dostarczony na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, towar jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie.
 4. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane w dni robocze.
 5. Dostarczenie towaru zamówionego za pośrednictwem Sklepu internetowego na adres wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia jest odpłatne na zasadach określonych poniżej.
 6. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru wynoszą:

  1) 0 PLN w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia o wartości większej niż 299 PLN,

  2) 13,99 PLN dostawa za pośrednictwem Paczkomatów 24/7 (dostawa możliwa tylko na wybranych produktów),

  3) 16,99 PLN przesyłka kurierska DHL w przypadku złożenia przez Klienta zamówienia o wartości mniejszej niż 299 PLN,

  4) 10 PLN - opłata za wybór opcji płatności "za pobraniem", czyli płatności dla kuriera w momencie dostawy

 7. W przypadku, gdy zamówiony towar ma być dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, koszty dostarczenia zamówionego towaru ponosi Klient zgodnie z zamieszczonym cennikiem pod adresem www.schonbek.pl/dostawa-pm-13.html.

   

 8. Przy każdym towarze podany jest przewidywany czas przygotowania zamówienia do wysyłki. Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu przekazania towaru ze Sklepu Internetowego do przewoźnika realizującego dostawę, uwzględniane są tylko dni robocze. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji jest wysyłane w chwili skompletowania całego zamówienia. Termin wysyłki paczki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.

   

 9. Ze względu na rodzaj towarów, FISZER zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych form dostawy.

   

 10. Sprawdzenie stanu przesyłki i określenie charakteru naruszenia lub zniszczenia opakowania dokonane w obecności kuriera lub pracownika firmy dostarczającej zamówienie, w tym sporządzenie protokołu szkody, ułatwi FISZER rozpatrzenie reklamacji.
 11. Towary zamówione za pośrednictwem Sklepu internetowego są dostarczane wraz z wystawioną przez FISZER fakturą lub paragonem fiskalnym obejmującym przedmiot zamówienia oraz wszystkie poniesione przez Klienta koszty.


§ 7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu internetowego umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy, zawierające w szczególności informacje o sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy oraz o kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi Konsument, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez Konsumenta osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru.
 3. Konsument może odstąpić od umowy informując FISZER o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na przykład przez wysłanie pisma pocztą na adres: RADOSŁAW FISZER, SKLEP SCHONBEK, ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, z dopiskiem „Zwrot”. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy można złożyć także korzystając z przykładowego formularza, który dostępny jest w zakładce "Moje konto>Moje zwroty" pod adresem: 
  https://www.schonbek.pl/customer/account/
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważna jest za niezawartą. Jeśli Klient będący Konsumentem złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim FISZER przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić towar niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował FISZER o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle towar przed upływem 14- dniowego terminu na adres: RADOSŁAW FISZER, SKLEP SCHONBEK, ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, z dopiskiem „Zwrot” wraz z załączonym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 6. Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy FISZER niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, z wyjątkiem dodatkowych kosztów dostawy wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez FISZER.
 8. Zwrot płatności zostanie dokonany przez FISZER przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakich użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu płatności - w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 9. FISZER może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 11. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

  2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.


§ 8 Procedura rozpatrywania reklamacji i rękojmi

 1. FISZER jest zobowiązany do dostarczenia Klientom towaru bez wad fizycznych i prawnych. FISZER ponosi wobec Klientów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.
 2. FISZER jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili - przez okres 2 lat.
 3. FISZER informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia kupującego i obowiązki gwaranta z tego tytułu są określone i należy je wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w KARCIE GWARANCYJNEJ. Udzielona GWARANCJA na sprzedany produkt jest uprawnieniem dodatkowym i nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta z tytułu odpowiedzialności FISZER z tytułu przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej (art. 577 Kodeksu Cywilnego).
 4. FISZER jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 5. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności dostarczonego produktu z umową, Konsumentowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 6. Reklamacje na piśmie można składać bezpośrednio w Salonie w godzinach jego otwarcia lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres Salonu: RADOSŁAW FISZER, SKLEP SCHONBEK, ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, z dopiskiem „Reklamacja”.
 7. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej (adres e-mail), na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, jeśli Klient życzy sobie otrzymać odpowiedź na reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, datę nabycia towaru, rodzaj reklamowanego towaru, dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Klienta, a także preferowany przez Klienta sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć FISZER dowód zakupu towaru. Może to być na przykład kopia paragonu lub kopia faktury, wydruk z karty płatniczej albo inny dowód.
 8. Reklamację można także złożyć korzystając z formularza reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce "Moje Konto>Reklamacje" pod adresem: https://www.schonbek.pl/customer/account/.
 9. FISZER rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 10. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, FISZER zwróci się do Klienta o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
 11. W przypadku odrzucenia reklamacji, Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie: UOKIKu - www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php


§ 9 Dane osobowe i polityka prywatności

 1. Dane osobowe podane przez Klienta w procesie rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towarów są przetwarzane przez RADOSŁAW FISZER z siedzibą w Białymstoku przy ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP: 5422694921, numer Regon: 200000324, która jest administratorem danych osobowych.
 2. Niezbędnym elementem procedury rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru jest podanie przez Klienta jego danych osobowych, oznaczonych jako obligatoryjne oraz wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji. Podanie danych osobowych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu rejestracji, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji towaru, ich realizacji oraz obsługi. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.
 3. W przypadku, gdy Klient wyraził zgodę na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest bezpłatne dostarczanie newsletterów, uzyskany adres poczty elektronicznej (adres e-mail) jest dodawany do listy e-mailingowej i jest wykorzystywany w celach marketingowych do przesyłania Klientowi informacji handlowej drogą elektroniczną w postaci Newslettera.
 4. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia lub rezerwacji towaru.
 5. Zgromadzone dane osobowe nie są udostępnianie osobom trzecim, z wyłączeniem przekazania danych podmiotowi uczestniczącemu w realizacji zamówienia w celu dostarczenia Klientowi zamówionych towarów, tj. DHL Express (Poland) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub DPD Polska spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedziba w Warszawie - gdy towar zamówiony za pośrednictwem Sklepu internetowego jest dostarczany na wskazany przez Klienta adres poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku, gdy zapłata za zamówiony towar jest dokonywana z góry, dane są przekazywane także podmiotowi, za pośrednictwem którego następuje rozliczenie transakcji, o którym mowa w § 5 punkt 6 niniejszego Regulaminu. Ilość i rodzaj przekazywanych danych ograniczona jest do niezbędnego minimum. 
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. W tym celu powinien skontaktować się z FISZER na adres: RADOSŁAW FISZER, ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].
 7. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się z FISZER w sposób wskazany w punkcie powyżej.
 8. FISZER, jako administrator danych osobowych, może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 9. FISZER wykorzystuje pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia ze Sklepem internetowym) podczas przeglądania Sklepu internetowego i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia ze Sklepem internetowym z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.
 10. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania ze Sklepu internetowego przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania ze Sklepu internetowego, dostosowywanie stron Sklepu internetowego do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Sklepu internetowego), badanie ruchu Użytkowników w ramach Sklepu internetowego.
 11. Pliki cookies są wykorzystywane w Sklepie internetowym za zgodą Użytkownika. Zgodna może zostać wyrażona przez Użytkownika poprzez odpowiednie ustawienia oprogramowania, w szczególności przeglądarki internetowej, zainstalowanego w urządzeniu telekomunikacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika do przeglądania zawartości Sklepu internetowego.
 12. Użytkownik Sklepu internetowego może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Sklepu internetowego. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Sklepu internetowego będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Sklepu internetowego.
 13. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.

§ 10 Postanowienia końcowe

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są w języku polskim.
 2. Informacje i cenniki zamieszczone na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem www.schonbek.pl, odnoszące się do towarów prezentowanych w Sklepie internetowym, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.)
 3. FISZER honoruje wszelkie prawa Klientów przewidziane w przepisach obowiązującego prawa, a w szczególności przewidziane w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz  ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczyć lub wyłączyć jakichkolwiek praw Klientów wynikających z przepisów prawa.
 4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej Sklepu internetowego w zakładce „Regulamin” pod adresem www.schonbek.pl/regulamin-pm-5, w siedzibie FISZER oraz w Salonie. Regulamin jest udostępniony na wyżej wskazanej stronie internetowej w formie, która umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści niniejszego Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie treści umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego następuje przez przesłanie Klientowi na adres poczty elektronicznej podany w ramach transakcji dokonywanej w Sklepie internetowym treści zawartej umowy.
 5. FISZER zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany niniejszego Regulaminu z przyczyn prawnych lub organizacyjnych. O treści zmian Regulaminu każdy Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie pod adresem Sklepu internetowego www.schonbek.pl wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie Sklepu internetowego www.schonbek.pl przez okres co najmniej 7 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informacją o  zmianie Regulaminu, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 dni kalendarzowych od momentu poinformowania o zmianie Regulaminu.
 6. W przypadku dokonania zmiany niniejszego Regulaminu wszystkie umowy, zamówienia i rezerwacje złożone przed datą wejścia w życie zmiany Regulaminu będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu obowiązującym w dniu zawarcia umowy, złożenia zamówienia lub dokonania rezerwacji przez Klienta.
 7. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.), a w przypadku Klientów będących Konsumentami także przepisy ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta  (DZ. U. z 2014 r., poz. 827).
 8. Załącznikami do Regulaminu są: Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy które stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy, który stanowi  załącznik nr 2 do Regulaminu.
 9. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 04 czerwiec 2021 r. i obowiązuje do umów zawartych od tego dnia.  

 

Załącznik nr 1

POUCZENIE O PRAWIE ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy

  Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

  Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy - w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności rzeczy,

  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, mają Państwo obowiązek poinformować nas, to jest RADOSŁAW FISZER, ul. Hetmańska 44, 15-727 Białystok, poprzez na przykład wypełnienie formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce "Moje konto>Moje zwroty"pod adresem:
  https://www.schonbek.pl/customer/account/

  Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

  Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 2. Skutki odstąpienia od umowy


  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

  Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

  Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  Prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni na adres:

  RADOSŁAW FISZER
  ul. Hetmańska 44
  15-727 Białystok,

  z dopiskiem „Zwrot”.

  Bezpośredni koszt zwrotu rzeczy wynikający z odstąpienia od umowy pokrywa Klient.

  Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

                                                                          

 

 

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

RADOSŁAW FISZER
ul. Hetmańska 44
15-727 Białystok,

e-mail: [email protected]

Ja/My (*) niniejszym informuję/informujemy (*) o moim/naszym (*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów (*)/o świadczenie następującej usługi (*)

Lp. Nazwa Symbol Ilość Cena jednostkowa brutto
1.        
2.        
3.        
4.        
5.        


Data zawarcia umowy (*)/odbioru (*)                                                                   

     data

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)                                                                                                   

     Imię i nazwisko

Adres konsumenta(-ów)                                                                                                                  

     Adres

Numer rachunku bankowego                                                                                                                  

     numer rachunku
                                                                          

                                                                                                Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data:                                                                 

(*) Niepotrzebne skreślić.